1 Mart 2018 Tarihine Ertelendi

Değerli Meslektaşlarımız

Bilindiği üzere 1.1.2018 tarihinden itibaren T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının sağlık hizmet sunucularına yapılan ödemeler sırasında vergi dairesine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılması uygulaması başlatılmıştı.

Başkanlığımızca yapılan yazışma ve sıralı görüşmeler sonrasında T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 10.01.2018 tarih ve E.2576 sayılı ACELE yazısı ile meslektaşlarımızdan talep edilen “ Borcu Yoktur Yazısı “ istenmeyeceği, bahse konu olan uygulamanın ise 1 Mart 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.

1 Mart 2018 tarihi itibarı ile de yine meslektaşlarımızdan herhangi bir belge istenmeyecek olup, vergi borcu sorgulaması Kurumlar arası Web servisler marifeti ile yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır.
Bilgilerinize

Kaynak:www.gok.org.tr

Değerli Meslektaşlarımız

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SGK gönderdiği yazı gereği 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Kurum tarafından yapılacak ödemelerde kesinti yapılması için vadesi geçmiş vergi borcu bulunanlar e-devlet sistemi üzerinden “vergi borcu yoktur” belgenizi Yeni Sözleşmenin Yayınlanmasından sonra Sözleşme Evrakları ile Sosyal Güvenlik Merkezi Optik Reçete inceleme merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Sözleşme Ücretleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğegirmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2018 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2018 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda, Tüm ilgililere duyurulur.

Optisyenlik Müesseseleri için Sözleşme ücreti 405,90TL dir.

AYDIN GENEL KURUL DUYURUSU HAKKINDA

Aydın Gözlükçüler ve Optisyenler Derneğinin

10.01.2018-21.01.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Toplantı Gündemi

Aydın Gözlükçüler ve Optisyenler Derneğinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Durak Optik Ramazanpaşa Mah. Hükümet Bulvarı No: 4 Efeler/AYDIN adresinde 10.01.2018 Çarşamba günü saat:11.00’de aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bu tarihte ekseriyetin sağlanamaması halinde, toplantı aynı gündemi görüşmek üzere aynı adreste 21.01.2018 Pazar günü aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Toplantı saat 11.00 de başlayacağından, üyelerin zamanında hazır bulunarak toplantıya katılabilecek olanlara ilişkin listeyi imzalamaları ve oylarını bizzat kullanmaları, 5253 sayılı Kanun’un ve Dernek Tüzüğümüzün 6.ncı maddesinin gereğidir.

Sayın üyelerimizin toplantıyı teşrifleri önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1) Yoklama, Açılış Konuşması, Saygı Duruşu,

2) Genel Kurul Başkanlık Divan Teşkili,

3) 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile ilave edilen EK MADDE 1’e göre kurulacak olan Türk Optisyen-Gözlükçüler Odalarının ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin kurulup faaliyete geçmesini sağlamak üzere; 5193 sayılı Kanun’a 20.12.2017 tarihli ve 30276. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7063 sayılı Kanun ile ilave edilen GEÇİCİ MADDE 4‘ün birinci fıkrası uyarınca Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk genel kurulu için meslek mensubu (5) temsilci seçilmesi

4) Dilek ve Temenniler,

5) Kapanış.

Optisyen – Gözlükçüler Odaları Hakkında

Değerli Üyelerimiz

20 Aralık 2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete de bugün yayınlanan 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği ve Odaları kuruluşu, mevcut derneklerin delege seçimleri, Kurucu birliğin teşekkülü ve odaların kuruluşu ve meslektaşlarımızın üyelikleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği ve odaların kuruluşu ile ilgili yapılan çalışmalar destek ve emek veren tüm yetkililere ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Katılım Payı Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız,

Ocak 2015 ve Şubat 2015 dönemlerine ait katılım payı ödemeleri olağanın dışında optisyenlik müesseselerinin hesaplarına çok az miktarda yatmıştır. Bu durum hakkında Kurum Yetkilileri ile görüşmeler devam etmektedir. Meslektaşlarımızın bahse konu hakkında bir işlem yapmamaları, görüşmelerimiz sonucunca yine web sayfamızdan ayrıca bir duyuru ve açıklama yapılacaktır.

Son günlerde bazı haber sitelerinde yayımlanan açıklamalarla meslektaşlarımızın bir dilekçe ve EK-1, EK-2, EK-3 ile kuruma müracaat etmelerini istenmektedir. Meslektaşlarımızın bu tür haberlere itibar etmemelerini, Konfederasyonumuz meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını yapılan görüşmelerle kazanılmasını kendine görev edinmiştir.

Bu durumda, katılım payları hakkında gerekli çalışma ve görüşmeler Konfederasyonumuzca yapılmaktadır. Meslektaşlarımızın bir iş veya işlem yapmalarına gerek yoktur. Resmi web sitelerimizin dışında yayımlanan haber, duyuru vb açıklamalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Bilgilerinize,

 

www.gok.org.tr

Sayın Meslektaşlarımız

27-28 Şubat 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı UBB sistemindeki çalışmalardan kaynaklı reçete girilememesinden dolayı müracaat tarihi Şubat ayı olan reçeteler için girişler 05.03.2015 tarihi saat 24:00 de kadar uzatılmıştır. Lütfen girişlerinizi bu tarihe dikkat alarak yapınız.

Şubat 2015 dönemi Medula Optik Provizyon Sistemine GİRİLEMEYEN reçeteler, “Ver 10.05 k “ versiyonu ile girişi yapılabilecektir. Sisteme girilemeyen Şubat 2015 dönemi reçeteler bu versiyon ile ait olduğu döneme dahil olacaktır. Müracaat ve Teslim tarihi Şubat 2015 dönemine ait olan reçeteler bu şekilde işlem görecektir.

Şubat 2015 dönemine ait bütün reçeteler sisteme girildikten sonra dönem sonlandırma ve fatura kayıtları yine daha önceden olduğu gibi yapılacaktır.

Bilgilerinize,

Şubat 2015 Dönemine ait girilemeyen reçeteler hakkında

27 Şubat 2015 tarih saat 15:30 itibarı ile TİTUBB’nda yapılan çalışma nedeniyle 28.02.2015 tarihinde de sistemin yanıt vermemesi sonucu pek çok meslektaşımızın mağduriyeti söz konusudur. Bahse konu hakkında 2.3.2015 ( Pazartesi ) ilgili Kurum’larla görüşmeler yapılarak, sorun yetkililere aktarıldı.

Girilemeyen reçetelerin sisteme girilmesi için gerekli iş veya işlemler yapılacaktır. Gelişmeler web sayfamızdan meslektaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır

2015 Ocak Dönemi Katılım Payı Hakkında

2015 Ocak Dönemi Katılım Payı Hakkında 

SGK Muhasebe Dairesi Başkanlığından aldığımız bilgiye göre ;

2015 Ocak dönemi optik katılım payları 27.02.2015 (Cuma günü) tarihinde optisyenlik müesseselerinin banka hesaplarına gönderilmesi planlanmaktadır.

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık bankalar gelen ödemeleri bir gün bekletemeyeceklerdir. Aynı gün gönderileceği için ödemelerinizi almanız  gün içinde olacaktır.

Bilgilerinize

Reçete Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenelenen gözlük reçeteleri SGK kapsamında hizmet sunulacağı zaman reçete tarihinden itibaren 10 ( on ) işgünü içinde hastalarımızın müracaat etmesi gerekmektedir. SGK kapsamı dışında hizmet sunumu yaptığımız özel reçeteler de ise belirli bir düzenleme bulunmamaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın 15 Ocak 2015 tarih ve 4924 sayılı yazısında “ …..düzenlenen gözlük ve her türlü lens reçetelerinin geçerlilik süreleri; hastanın refraksiyonu, kornea eğimi ve göz yaşı özelliklerinin değişebileceği, bu nedenle gözlük reçeteleri ile her türlü lens reçetelerinim son 1 yıl içinde yazılmış olması gerektiği….. “ denilmektedir.

Bu durumda; müesseselerimiz tarafından kabul edilen SGK dışında özel reçeteler düzenlenme tarihinden itibaren 1 ( Bir ) yıl geçerlidir.

Bakanlığın Yazısının Aslını Görmek İçin Tıklayınız …

Bilgilerinize,