Önemli Hatırlatma

Değerli Meslektaşlarımız,
2018 yılı optik sözleşmesinin 05.02.2018 Pazartesi son günü olduğunu hatırlatır, mağduriyet yaşamamanız için işlemlerimizi ivedilikle tamamlamanızı rica ederiz.

Ocak 2018 Dönemi ve Sonrası Reçete Arkası Bilgiler Hakkında

Bilindiği üzere SGK tarafından yayımlanan 2018 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin 3.3.5 maddesi ( ç ) bendinde gerçekleştirilen düzenleme ile malzemeyi Teslim alan kişinin telefon numarası yazılması mecburidir.

Eski sözleşmede adres ve/veya telefon şeklinde olan düzenleme yeni sözleşmede sadece telefon numarası şeklinde değiştirilmiş olup optisyenlik müesseseleri 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere Kuruma fatura edilecek olan tüm reçetelerde teslim alan kişiye ait telefon numarası yazması veya yazılması konusunda hassasiyet göstermeleri, yazılmaması halinde ise KESİNTİ yapılacaktır.

Bilgilerinize

2018 SGK Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşme Ücreti Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız

2018 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için Kurum tarafından daha önceden yayınlanan duyuru gereği sözleşme bedeli olarak Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak değerlendirilen bedelin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve dekontunun sözleşme EK’ine eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,
Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;
SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya,

Beyan usulü sistemini bugün itibariyle internet bankacılığına entegre eden bankaların (Akbank, Denizbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) internet bankacılığı aracılığıyla, aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

ÖDEMELER ; SGK ÖDEMELERİ

YATIRILACAK YÖNTEM ; BEYAN USULÜ

İL SEÇİMİ ; ANKARA

SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI) ; GELİR MUHASEBE BİRİMİ

REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ) ; VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya TC KİMLİK NUMARASI

BAŞVURU TİPİ ; 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRET

ÖDENECEK BEDEL ; 2018 Yılı Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,2 katı ( 405.90 TL )

AÇIKLAMA KISMINA;
“OPTİSYENLİK MÜESSESESİNİN İSMİ MEDULA SİCİL NUMARASI, 2018 YILI OPTİK SÖZLEŞME ÜCRETİ” ŞEKLİNDE YAZILACAKTIR.

Sözleşme İçin İstenen Evraklar

Sözleşme Yenilemek İçin İstenen Evraklar Aşağıdaki Gibidir;
1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise) Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
4* Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge
Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
Saygılarımızla duyurulur.

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER EK:1

SIRA
NO BELGELER AÇIKLAMA

1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise)
Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3 Müessese sahibi ve mesul müdürün imza sirküleri Aslı veya noter onaylı “ıslak imzalı”
(geriye dönük son 6 aya ait )
4 Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve kimlik fotokopisi Sözleşme evraklarını teslim alan yetkili tarafından kimliğin aslına uygunluğu kontrol edilerek alınacaktır.
5 Mesul müdürün optisyenlik diploması veya gözlükçülük ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
6* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
7 Personel Çalışma Belgesi fotokopisi ( İkinci Optisyen çalıştırılması durumunda) Noter veya düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı
8* **Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
9 Dernek üyesi olan optisyen müesseselerinin her sözleşme yaptığında üyesi olduğu dernekten faaliyet belgesi

(*) Sözleşmesi olan optisyenlik müesseselerinin sözleşme yenilemeleri halinde de istenecek belgelerdir. Kurum elektronik sözleşmeye geçildiğinde istenecek belgeler Kurum tarafından belirlenecektir.
(**) Müessesenin yabancı uyruklu ortağına ilişkin adli sicil kaydı ile ilgili düzenleme Türkiye’de ikamet eden/ ikamet etmeyen gerek yöneticileri gerek ortaklarından T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunda bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yetkili makamlardan bizzat kendileri tarafından temin edeceği adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydını gösteren belgelerden birinin Kuruma ibrazı yeterlidir.
Durumlarında her hangi bir değişiklik olan optisyenlik müesseselerinden yukarıdaki belgelerin tamamı istenecektir.
İlk defa sözleşme yapacakların verecekleri belgeler ile aranan belgelerin içeriğinin değişmesi nedeniyle yeniden sunulacak belgeler noter tasdikli olabileceği gibi, belge asıllarının fotokopilerine Sağlık İl Müdürlüklerinden yetkili elemanlarınca “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır. Bu maddede tanımlanan işlemler için; 5. ve 6. sıra nolu belgelerin fotokopisi, üyesi olduğu optisyenlik müesseseleri derneği tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır.

2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmesi Yayınlandı

2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin
Teminine İlişkin Sözleşmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesinde yayınlandı.

Link: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_19012018

1 Mart 2018 Tarihine Ertelendi

Değerli Meslektaşlarımız

Bilindiği üzere 1.1.2018 tarihinden itibaren T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının sağlık hizmet sunucularına yapılan ödemeler sırasında vergi dairesine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılması uygulaması başlatılmıştı.

Başkanlığımızca yapılan yazışma ve sıralı görüşmeler sonrasında T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 10.01.2018 tarih ve E.2576 sayılı ACELE yazısı ile meslektaşlarımızdan talep edilen “ Borcu Yoktur Yazısı “ istenmeyeceği, bahse konu olan uygulamanın ise 1 Mart 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.

1 Mart 2018 tarihi itibarı ile de yine meslektaşlarımızdan herhangi bir belge istenmeyecek olup, vergi borcu sorgulaması Kurumlar arası Web servisler marifeti ile yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır.
Bilgilerinize

Kaynak:www.gok.org.tr

Değerli Meslektaşlarımız

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SGK gönderdiği yazı gereği 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Kurum tarafından yapılacak ödemelerde kesinti yapılması için vadesi geçmiş vergi borcu bulunanlar e-devlet sistemi üzerinden “vergi borcu yoktur” belgenizi Yeni Sözleşmenin Yayınlanmasından sonra Sözleşme Evrakları ile Sosyal Güvenlik Merkezi Optik Reçete inceleme merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Sözleşme Ücretleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğegirmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2018 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2018 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda, Tüm ilgililere duyurulur.

Optisyenlik Müesseseleri için Sözleşme ücreti 405,90TL dir.

AYDIN GENEL KURUL DUYURUSU HAKKINDA

Aydın Gözlükçüler ve Optisyenler Derneğinin

10.01.2018-21.01.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Toplantı Gündemi

Aydın Gözlükçüler ve Optisyenler Derneğinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Durak Optik Ramazanpaşa Mah. Hükümet Bulvarı No: 4 Efeler/AYDIN adresinde 10.01.2018 Çarşamba günü saat:11.00’de aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bu tarihte ekseriyetin sağlanamaması halinde, toplantı aynı gündemi görüşmek üzere aynı adreste 21.01.2018 Pazar günü aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Toplantı saat 11.00 de başlayacağından, üyelerin zamanında hazır bulunarak toplantıya katılabilecek olanlara ilişkin listeyi imzalamaları ve oylarını bizzat kullanmaları, 5253 sayılı Kanun’un ve Dernek Tüzüğümüzün 6.ncı maddesinin gereğidir.

Sayın üyelerimizin toplantıyı teşrifleri önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1) Yoklama, Açılış Konuşması, Saygı Duruşu,

2) Genel Kurul Başkanlık Divan Teşkili,

3) 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile ilave edilen EK MADDE 1’e göre kurulacak olan Türk Optisyen-Gözlükçüler Odalarının ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin kurulup faaliyete geçmesini sağlamak üzere; 5193 sayılı Kanun’a 20.12.2017 tarihli ve 30276. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7063 sayılı Kanun ile ilave edilen GEÇİCİ MADDE 4‘ün birinci fıkrası uyarınca Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk genel kurulu için meslek mensubu (5) temsilci seçilmesi

4) Dilek ve Temenniler,

5) Kapanış.

Optisyen – Gözlükçüler Odaları Hakkında

Değerli Üyelerimiz

20 Aralık 2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete de bugün yayınlanan 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği ve Odaları kuruluşu, mevcut derneklerin delege seçimleri, Kurucu birliğin teşekkülü ve odaların kuruluşu ve meslektaşlarımızın üyelikleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği ve odaların kuruluşu ile ilgili yapılan çalışmalar destek ve emek veren tüm yetkililere ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.