Dernek Tüzüğümüz

AYDIN GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: AYDIN GöZLüKçüLER VE OPTİSYENLER DERNEĞİdir
Derneğin merkezi AYDIN’dir.
Derneğin Şubesi yoktur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Türkiye’deki gözlükçüler, Optik ve Optometrik meslekler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, mesleki menfaatlerini korumak, Türkiye’deki gözlükçülük mesleğinin bilimsel ve teknik olarak gelişmesini sağlamak, dernek üyeleri arasında mesleki bilgi düzeyinde birlik yardım ve sosyal dayanışmayı sağlamak, Türkiye’de Optik ve optometrik mesleklerinin eğitim, öğretim, mevzuat ve uygulama yönünden gelişmesini sağlamak, kurulmuş bir federasyona katılma veya herhangi bir federasyon kurma, daha sonra kurulmuş bir konfederasyona katılma veya herhangi gir konfederasyonda kurucu olmak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek çalışma Konuları ve Biçimleri
1-5193 sayılı Optisyenlik hakkındaki kanun ve benzeri kanunların uygulanmasını sağlamak, uygulamadaki eksiklikleri giderici ve daha uygun kanunların yapılmasını temin edici çalışmalarda bulunmak ve ilgili yerlere teklifler yapmak,
2-5193 sayılı Kanuna göre gözlükçülük ruhsatnamesine sahip gözlükçüler, optisyenler, gözlükçülükle iştigal eden üye veya iştigal etmek isteyen optisyen ve optometris üyelerin sağlık müdürlüğüne veya ilgili makamlara beyanname vermesine yardımcı olmak,
3-Toplumun göz sağlığını korumak ve resmi makamlara yardımcı olmak maksadıyla, üyelerine kayıt belgesi vererek ilgili mercilere müracaatlarını sağlamak,
4-Asıl üyelerine derneğin üyesi olduğuna dair Sağlık Bakanlığının verdiği ;Gözlükçülük Ruhsatı;nın yanına asılmak üzere ;üyelik Belgesi; vererek, halkın gözlükçülük mesleğine güvenini sağlamak, ayrıca bu belgelere sahip üyelere ad ve adreslerini, gözlük bedellerini ödeyen Resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlara bildirmek,
5-Derneğin asil üyesi olup, mesul müdürlük yapanlardan ve de asil üye olup, mesul müdür kontrolünde çalışanlardan, ilgili mercilere yapmak zorunda oldukları yazılı müracaatlarına gerekli belgeleri vermek ve müracaatın tarih ve numarasının en geç 15 gün içinde bildirmesini sağlayan tedbirleri almak ve uygulamak, gözlükçülerin optik ve optometrik meslek sahiplerinin problemlerinin halledilmesi için çalışmalar yapmak ve mesleği ilgilendiren defter vesaire evrakları yaptırarak uygun görülecek şekilde dağıtılmasını sağlamak,
6- Gözlükçüler/Optisyenler ilgili pratik yöntemleri her türlü hammadde, alet, malzeme, makine, fabrika, tesis ve atölye kuruluşları ile ilgili yeni teknolojileri, bu araç ve gereçlerin yurt içinde üretim ve tüketim seviyelerini araştırarak, elde edilecek bilgi ve belgeleri derleyerek üyelerine sunmak,
7- Yurt çapındaki gözlükçüler, optisyenler, gözlük müesseseleri, atölye ve tesislerle buralarda çalışan personel, usta, kalfa ve çıraklar hakkında bilgiler derlemek ve çalışanlar arasında, mesleki bilgi birliğini sağlamak için çalışmalar yapmak,
8- Gözlükçüler/Optisyenler, Optik ve Optometrik meslek sahiplerini teknik iş kademelerine ve mesleki haklarına ait birim fiyat unsurlarına dayanarak, gözlük camı ve çerçevesi, kontact lens, göz protezi uygulamasına ait fiyat listesini belirlemek ve alakalı kamu kuruluşlarına sunmak, üyeleri arasında hizmet ve fiyat birliğini sağlamak,
9- Gözlükçülük/ Optisyenlik, Optik ve optometrik meslekler konusunda
yurtiçi ve yurtdışı eğitim kuruluşlarından sağlanacak bilgilere dayanarak, gözlükçülük konusunda öngörülen eğitim ve kurs programlarının tatbikatçıya ve halkın göz sağlığına daha uygun seviyeye getirilebilmesi için, yetkili kamu kuruluşlarına teklif ve temennilerde bulunmak, gerekli hallerde kısa sürede meslek içi eğitim semineri düzenlenmesi, usta çırak ve kalfaların bilgilerinin tazelenmesi için Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile istişareli eğitimlere katkıda bulunmak,
10-Toplumun göz sağlığının iyileştirilmesinde mesleki ve üyeler arasında disiplinin tesis edilmesi suretiyle gözlük reçetelerinin yapımında hatalarının önlenmesi, iş kalitesinin yükseltilmesi için, üyeler arası kontrolü sağlamak, bu konularda gerekli sağlık kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak,
11- Fiyat listelerinin üyelerine ve kamu kuruluşlarına dağıtımını yapmak, muhasebe servislerine fiyat liste uygulamalarında yardımcı olmak,
12- Gerektiğinde gözlükçülük ve optisyenlik mesleğine ait alet ve makinelerle ilgili sergi, teşhir mağazası, tamir atölyesi, göz muayene yeri gibi mesleğin uygulanması ile ilgili tesisleri, ilgili yerlerden izin alarak açmak ve işletmek suretiyle toplumun ucuz ve kaliteli gözlük kullanmasına katkıda bulunmak,
13- üyeleri ile ilgili sosyal faaliyetleri meslek ile ilgili gelişmeleri üyelerine duyurmak, tüketiciye bilgi aktarmak için gerektiğinde izin almak kaydıyla mesleki dergi ve bülten çıkarmak, üyelerinin istirahatlerini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek için lokal açmak,
14- üyeler ve meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamak için piknik, eğlence, konferans, balo, yurt içi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılmak gibi müşterek faaliyetleri organize etmek,
15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
16- Gözlükçüler/Optisyenler, Optik ve optometrik mesleklerle ilgili her türlü hammadde , alet malzeme ve makinelerin ithal ve ihracatına ilişkin bilgiler toplayarak, üretici ve tüketici firma arasında diyalog kurulmasına ve bu konuda çeşitli standartların geliştirilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tekliflerde bulunmak,
17-Dernek üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlamak, mesleki faaliyetlerine engel olacak sağlık, kaza, tabii afet vs. durumlarda gerektiğinde sosyal yardım olarak ayni ve nakti yardımda bulunmak,
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, mesleki dayanışma alanında faaliyet gösterir.
üye Olma Hakkı ve üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla derneğe üye olabilirler.
a)5193 sayılı Kanun ve meslekle ilgili Mer’i kanunlar uyarınca, kanunen yetkili kuruluşlardan gözlükçülük, optisyenlik ruhsatnamesi veya optisyenlik diploması almış kişiler,
b) Fiilen gözlükçülük, optisyenlik mesleğini ifa eden müessese sahibi ile gözlükçülük optisyenlik ruhsatlı müessese sahibi, üniversitelerin ve yüksekokulların optisyenlik bölümlerinden lisans veya ön lisans düzeyinde diploma almış olanlar,
c) Tabipliği terk etmiş bulunan uzman göz doktorları asil üye,
d) Geçmiş yıllarda göz sağlığına emek ve hizmetleri geçmiş olanlar derneğe fahri üye olabilirler.
Dernek başkanlığına 2 asil üyenin takdimi ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
üyelikten çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
üyelikten çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona kurucu üye olması, katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu 3 (üç) yıllığına seçilmek üzere yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- Kamu Kuruluşları personelinin eş ve çocuklarının , emeklilerin reçeteli gözlüklerinin yapımında üyelerle bu kuruluşlar arasında düzenlenen protokolleri onaylamak , kuruluşlar ile üyeler arasında ki iş ilişkilerini düzenleyerek yardımcı olmak .
13- Resmi kuruluşlarca onayı ve tarifeye uygunluğunun tetkiki istenen gözlük fatura ve reçetelerinin Yasa ve Tüzüğe uygunluğunu denetleyerek onaylamak .
14- Diğer Gözlükçü / Optisyen Dernekleri ile müşterek toplantılar tertip etmek suretiyle , mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak
15- üyelere meslekle ilgili matbu evrak , form , defter , dergi , bülten vb. yayın organlarının çıkarılmasını sağlamak ,
16- ücretli personelin özlük haklarının ve çalışma düzenlerinin sağlanmasını temin etmek ,
17- Yasa , Tüzük Yönetmelik ve Meslek ilkelerine aykırı hareket eden , birlik ve beraberliği bozan fiyat tarifelerine aykırı hareket eden , reçete ve yazılı gözlükleri yanlış yaparak halka zarar veren, teknik hususlarda ihmal ve kusurlu olan , Genel Kurul kararlarına uymayan ,Gözlükçülük Kanun ve Mevzuatına aykırı harekette bulunan diğer ve meslektaş ve üyelerin toplu menfaatlerini açık şekilde ihlal edici aşırı rekabette bulunan , üyelik vecibelerini yerine getirmeyen ,üyelerin durumları soruşturma neticesi tespiti halinde dernek üyeliğinden geçici veya kesin ihracına karar vermek .
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-üye Aidatı: üyelerden giriş ödentisi olarak 500.00 YTL, Yıllık aidat olarak ta 2007 yılı için 300.00 YTL, 2008 yılı için 350.00 YTL, 2009 yılı için 400.00 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Her yılın ilk 4 ( dört ) ayında tahsil edilir . gecikmesi halinde aylık % 10 gecikme faizi uygulanarak kanuni yollardan tahsil edilir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 549 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) ;İşletme Hesabı Tablosu; düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) ;Alındı Belgesi; ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) ;Gider Makbuzu; düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) ;Ayni Yardım Teslim Belgesi; ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) ;Ayni Bağış Alındı Belgesi; ile kabul edilir.
Derneğin asgari ücret miktarını aşan giderleri için Yönetim Kurulu kararı gereklidir . Bu sınıra kadar Başkanın direktifi ile yapılan harcamalar , müteakip oturumda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Bütçede gösterilmek ve genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yönetim ve denetleme kurulu üyelerine katıldıkları yönetim kurulu ve denetleme toplantıları için huzur hakkı verilir.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine ücret verilebilir .Verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur .Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri dışındaki üyelere ; ücret , huzur hakkı veya başka ad altında herhangi bir karşılık ödenmez .Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur .Giderler mutlaka fatura , perakende satış fişi ,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile yapılır. Ancak Dernekler gelir vergisi kanununun 94 .maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ;Alındı Belgeleri; (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) ;Yetki Belgesi ; dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi*
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) ;Dernek Beyannamesi; dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü *
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) ;Genel Kurul Sonuç Bildirimi; ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ;Taşınmaz Mal Bildirimi;ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) ;Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi; iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) ;Proje Bildirimi;ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) ;Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi;; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) ;Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi; doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ;Tasfiye Halinde ;AYDIN GöZLüKçüLER VE OPTİSYENLER DERNEĞİ; ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte Mehmetçik Vakfına devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 21 – Derneğe ait günlük işlerin yürütülmesi;
Derneğin muamelat , muhaberat ve çeşitli günlük işlerinin yürütülmesi, bina ve tesislerin işletilmesi için yıllık bütçeden belirlenen kadrolarda memur ve müstahdem , personel çalıştırabilir . Bu kişilerin akitleri özlük hakları Kanun ve mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca Başkan işveren taraf olarak akit ve anlaşmaları imzalar .
Madde 22 –İnfisah
Derneğin acze düşmesi veya Yönetim Kurulu ‘ nun teşkiline imkan kalmaması , Tüzüğün 7. maddesindeki yeter sayının olmaması sebebiyle üst üste ( 2 ) iki Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yapılamadığı hallerde Dernek infisah eder .Bu halin tespiti Merkez’ deki en büyük Mülki Amir ‘inin veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
Hüseyin Avni GüVEN Başkan
Serdar DALMAZ Bşk.Yrd.
Selçuk TAŞGIN Sayman
Cengiz YALçINKAYA Sekreter
Erdal TOSUN üye
Mikdat YAĞMUR üye
Serkan YAKAN üye