Sözleşme İçin İstenen Evraklar

Sözleşme Yenilemek İçin İstenen Evraklar Aşağıdaki Gibidir;
1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise) Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
4* Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge
Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
Saygılarımızla duyurulur.

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER EK:1

SIRA
NO BELGELER AÇIKLAMA

1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise)
Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3 Müessese sahibi ve mesul müdürün imza sirküleri Aslı veya noter onaylı “ıslak imzalı”
(geriye dönük son 6 aya ait )
4 Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve kimlik fotokopisi Sözleşme evraklarını teslim alan yetkili tarafından kimliğin aslına uygunluğu kontrol edilerek alınacaktır.
5 Mesul müdürün optisyenlik diploması veya gözlükçülük ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
6* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
7 Personel Çalışma Belgesi fotokopisi ( İkinci Optisyen çalıştırılması durumunda) Noter veya düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı
8* **Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
9 Dernek üyesi olan optisyen müesseselerinin her sözleşme yaptığında üyesi olduğu dernekten faaliyet belgesi

(*) Sözleşmesi olan optisyenlik müesseselerinin sözleşme yenilemeleri halinde de istenecek belgelerdir. Kurum elektronik sözleşmeye geçildiğinde istenecek belgeler Kurum tarafından belirlenecektir.
(**) Müessesenin yabancı uyruklu ortağına ilişkin adli sicil kaydı ile ilgili düzenleme Türkiye’de ikamet eden/ ikamet etmeyen gerek yöneticileri gerek ortaklarından T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunda bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yetkili makamlardan bizzat kendileri tarafından temin edeceği adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydını gösteren belgelerden birinin Kuruma ibrazı yeterlidir.
Durumlarında her hangi bir değişiklik olan optisyenlik müesseselerinden yukarıdaki belgelerin tamamı istenecektir.
İlk defa sözleşme yapacakların verecekleri belgeler ile aranan belgelerin içeriğinin değişmesi nedeniyle yeniden sunulacak belgeler noter tasdikli olabileceği gibi, belge asıllarının fotokopilerine Sağlık İl Müdürlüklerinden yetkili elemanlarınca “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır. Bu maddede tanımlanan işlemler için; 5. ve 6. sıra nolu belgelerin fotokopisi, üyesi olduğu optisyenlik müesseseleri derneği tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.